HPH ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Helsingin Palveluskoiraharrastajat ry ja sen tarkoituksena herättää harrastusta Helsingissä ja sen ympäristössä palveluskoira-asiaan, edistää palveluskoirarotujen jalostamista ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan palveluskoiria. Päämääriään
yhdistys pyrkii saavuttamaan kokeiden, näyttelyjen, kurssien ja neuvontatyön avulla. Virallisesti käyttää yhdistys nimestään lyhennystä HPH. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Ainoastaan ne jäsenten suosittelemat hyvämaineiset henkilöt, jotka hallitus yksimielisesti hyväksyy, pääsevät yhdistyksen jäseniksi joko vuosi- tai kantajäseninä. Vuosijäsen, joka 20 vuoden aikana keskeytymättä on ollut vuosijäsenenä, siirtyy kantajäseneksi ilman lisämaksuja. Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan sen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta tai kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista. Hallitus voi kutsua kirjeenvaihtajajäseniksi yhdistyksen toimintaa suosivia ja kenneltyössä ansioituneita henkilöitä kotimaasta ja ulkomailta. Jäsenet voivat keskuudestaan muodostaa rekisteröimättömiä paikallisia alaosastoja tai eri koirarotuja edistäviä harrastuspiirejä Helsingin kaupunkiin ja sen ympäristöön.


Jäsenet suorittavat maaliskuun loppuun mennessä jäsenmaksun, jonka suuruus kutakin vuotta varten määrätään syyskokouksessa. Kantajäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen jäsenmaksun.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, tahi sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen tammikuun 1. päivää, muussa tapauksessa katsotaan jäsenyyden jatkuvan seuraavan vuoden, ja säädetty vuosimaksu on siltä vuodelta suoritettava.


Eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


Yhdistyksen jäsenyyden menettää:
a) se joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta ennen määräpäivää, hänellä olkoon kuitenkin oikeus päästä jälleen jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa,
b) se, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä,
c) se, joka menettää yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen.


Jäsenen erottamiskysymys voidaan hallituksen perusteleman ehdotuksen nojalla ottaa keskusteltavaksi yhdistyksen kokouksessa, ja vaaditaan erottamispäätöksen pätevyyteen 2/3 annetuista äänistä. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuin lipuin.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kahdeksan jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Erovuorossa on vuosittain neljä jäsentä, ensimmäisellä kerralla arvalla ja sen jälkeen vuorollaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Viimeksi mainitut voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Yhdistyksen toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi.

10 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat helmikuussa pidettävä kevätkokous ja lokakuussa pidettävä syyskokous, joissa käsitellään seuraavat asiat:
Syyskokouksessa:
1. Kokouksen puheenjohtajan vaali.
2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
4a. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
4b. Muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
4c. Kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
5. Esitetään talousarvio tilivuodeksi ja määrätään jäsenmaksun suuruus.
6. Esitetään toimintasuunnitelmat.
7. Keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista.
8. Kokouskutsussa erikseen mainitut asiat sekä keskustellaan muista mahdollisesti esitettävistä asioista, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 pykälän määräykset.

Kevätkokouksessa:
1. Kokouksen puheenjohtajanvaali.
2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
5. Esitetään varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä.
6. Keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista, joita hallitus esittää harkittavaksi.
7. Kokouskutsussa erikseen mainitut asiat sekä keskustellaan muista mahdollisesti esitettävistä asioista, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 pykälän määräykset.

11 §
Kutsu syys-, kevät-, ja ylimääräisiin kokouksiin on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat.

12§
Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avonaisella äänestyksellä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä on erikoisesti mainittu. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

13§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, jolloin muutosta pitää kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti ja se on annettava kaksi (2) viikkoa ennen kevät- tai syyskokousta hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella esittää sen kokoukselle.

14 §
Yhdistyksen purkamista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous, ja vaaditaan sellaisen päätöksen aikaansaamiseksi vähintään 5/6 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

15§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus johonkin yhdistyksen harkitsemaan, palveluskoira-asiaa edistävään tarkoitukseen.

16§
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa kiinteistöjä.

17 §
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

18 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.